Stadgar föreningen Konsensus
– För Vadstenas Bästa

Antagna på Ex årsstämma 2016-06-02

Stadgar Konsensus – partiet för Vadstenas bästa

§ 1 Namn och säte

Partiets namn är KONSENSUS – FÖR VADSTENAS BÄSTA. Partiet har sitt säte i VADSTENA KOMMUN.

§ 2 Form och  ändamål

Partiet är fristående och religiöst obundet och skall arbeta tvärpolitiskt. Medborgarna i Vadstena kommun ska engageras med syftet att utveckla kommunen. Partiets ambition är att arbeta för att Vadstena skall kunna behålla sin självständighet som fristående kommun.

§ 3 Medlemsskapet

Partiet är öppet för alla, förutsatt att medlemmen godtar och följer partiets stadgar samt betalar medlemsavgiften. Partiets medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet. Medlem kan uteslutas om denne aktivt motarbetar syftet med partiets verksamhet eller på annat sätt agerar i strid med föreningens stadgar. Partistyrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalificerad majoritet (3/4).

§ 4 Partistyrelsen

Partistyrelsen består av ordförande samt fem till sju övriga ledamöter. Partistyrelsen utser de övriga funktioner som partiet anser sig behöva.

§ 5 Partistyrelsens uppgifter

Partistyrelsen företräder partiet, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter och beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Partistyrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Partistyrelsen förbereder och kallar till medlemsmöten och till årsmöte. Partistyrelsen sammanträder sex till åtta gånger per år. Mötena äger rum vid tidpunkt ordförande finner det lämpligt eller då fyra partistyrelsemedlemmar begär detta. Styrelsen är beslutsföra då flera än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet.

Partistyrelsen är nomineringskommitté, vars syfte bland annat är att utse nya representanter för partiet vid de tillfällen då någon lämnar sitt uppdrag. Till ordförande för nomineringskommittén väljs någon utanför partistyrelsen och valet sker på årsmötet.

§ 6 Konsensus allmänpolitiska grupp (APG).

Den allmänpolitiska gruppens uppgift är att verka för Konsensus partiprogram. Gruppens arbete leds av ordförande eller gruppledare som tillsammans med ledamöterna ansvarar för att kommunala frågor av principiell eller stor ekonomisk betydelse förs upp på dagordningen. Gruppens medlemmar förväntas delta i partiets möten och utåtriktade aktiviteter om inte godtagbara skäl till frånvaro föreligger. Förhinder skall anmälas till gruppens ordförande.

Medlemmar

Medlem i Konsensus allmänpolitiska grupp är den som är vald som ledamot eller ersättare till kommunfullmäktige som representant för Konsensus samt medlem i partistyrelsen.

Den som, utöver kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare och partistyrelse medlemmar i Konsensus, är vald till styrelser, nämnder och kommunala bolag i Vadstena Kommun har rätt att närvara vid gruppens möten och har yttranderätt. Gruppen har därutöver rätt att vid behov inbjuda andra personer till allmänpolitiska gruppens möten.

Möten

Allmänpolitiska gruppen (APG) träffas som regel i anslutning till kommunfullmäktiges möte.

Gruppmedlem ska informera gruppen om planerade motioner, interpellationer och frågor innan dessa lämnas till Kommunfullmäktige.

Medlem i gruppen ska inte till utomstående lämna information om frågor som behandlas inom gruppen. Den som vill uttala sig i partiets namn förankrar detta hos ordföranden eller den ordföranden utser.

Medlemmarna i APG ska sträva efter sammanhållning och ett enigt uppträdande. Respekt och tillit skall prägla gruppens arbete. Gruppens arbete skall dessutom uppmuntra till en dialog som är väl förankrad i partiets visioner.

Gruppmedlem har skyldighet att delta i gruppens möten, om inte godtagbara skäl finns. Förhinder ska anmälas till gruppens ordförande .

§ 7 Konsensus fullmäktigegrupp

Fullmäktigegruppens uppgift är att verka för Konsensus partiprogram. Gruppens arbete leds av ordförande eller gruppledare som tillsammans med ledamöterna ansvarar för att kommunala frågor av principiell eller stor ekonomisk betydelse förs upp på dagordningen. Gruppens medlemmar förväntas delta i partiets möten och utåtriktade aktiviteter om inte godtagbara skäl till frånvaro föreligger.

Policy

Medlemmarna i Konsensus fullmäktigegrupp ska sträva efter sammanhållning och ett enigt uppträdande. Respekt och tillit skall prägla gruppens arbete. samt hög medvetenhet om att var och en i sitt uppdrag alltid representerar medborgarna i Vadstena.

Gruppmedlem bör informera fullmäktigegruppen ifall vederbörande avser att framföra avvikande mening på fullmäktigesammanträde och i eventuell omröstning.

Möten

Förberedande fullmäktigegruppen (FFG) sammanträder normalt måndagar den veckan som fullmäktige har möte. Beslut om ändringar av tidpunkten för sammanträden eller om extra sammanträden fattas av ordföranden eller gruppledaren.  På FFG-mötet ska, förutom fullmäktiges ärendelista, eventuella motioner, frågor eller interpellationer som ledamöterna planerar att lägga redovisas. Eventuell övrig fråga från gruppmedlem anmäles vid agendans fastställande.

§ 8 Resursgrupp

Varje nämndområde organiserar sin egen resursgrupp. Någon av partiets ordinarie ledamöter i respektive nämnd är sammankallande till dessa möten. Sammankallande utses under första kvartalet varje år. Resursgruppernas möten hålls vid behov, dock minst fyra gånger per år. Medlemmarna i resursgruppen har möjlighet att delta i APG:s möten.

Syftet med resursgrupperna är att bredda den demokratiska processen genom att bjuda in medlemmar och övriga medborgare som har intresse och specifik kunskap inom olika områden. Resursgrupperna är ett stöd till nämndrepresentanterna i deras politiska arbete.

Gruppernas arbete är vägledande och rådgivande när det gäller formande av partiets politik.

§ 9 Medlemsmöte

Medlemsmötet är partiets högsta beslutande organ mellan årsmötena. Partiets ordförande leder mötet. Sekreterare och justeringsmän utses vid mötestillfället. Medlemsmötet är beslutsmässigt då det sammankallats enligt stadgarna. Kallelse till medlemsmötet utgår senast 7 dagar före mötet. Medlemmarna har möjlighet att anmäla frågor som ska tas upp på medlemsmötet. Medlem äger rätt att få en motion/ett ärende uppsatt på dagordningen i kallelsen till medlemsmötet under förutsättning att den inlämnats till partistyrelsen en månad före mötet. Medlemsmötet är beslutsmässigt endast i ärenden som finns med på dagordningen i kallelsen. Slutlig dagordning beslutas av mötet. Medlemsmötet fastställer partiets lista inför nästkommande (kommun)val.

§ 10 Årsmötet

Årsmötet är partiets högsta beslutande organ och ska hållas under årets första fyra månader. Kallelse utgår till partimedlemmarna senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet. Dessa anmäls till partiets ordförande senast 30 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag skall tillhandahållas partiets medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet via e-mail.

 1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
 7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 10. Beslut om arvoden
 11. Beslut om medlemsavgift
 12. Val av ordförande
 13. Val av övriga ledamöter
 14. Val av suppleanter
 15. Val av 1 revisor
 16. Val av ordförande nomineringskommittén
 17. Val av valberedning
 18. Mötet avslutas

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

§ 11 Extra årsmöte

Om revisorerna, styrelsen eller ? av partimedlemmarna så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas. Kallelse sker via e-mail.

§ 12  Beslutsformer

På partiets möten har endast närvarande medlemmar rösträtt. Besluten fattas med ja eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

Röstning i personvalsfrågor sker via sluten omröstning.

§ 13 Firmatecknare

Firmatecknare utses av partistyrelsen

§ 14 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.

§ 15 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kräver beslut med enkel majoritet på två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förflyta.

§ 16 Upplösning

Upplösning av partiet kräver beslut med enkel majoritet på två på varandra följande årsmöten.

Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.